Welkom op de website van de Sint Marcus kerk

categorieen

Babah Hatoer Kiyahk Toebah Amshier Baramhaat Toet Baramoeda Bashans Baoena Abieb Misra Elnasioe
1 Baramoeda

2017-05-15 14:21:16

De eerste dag van de gezegende maand Baramoeda 1. Het heengaan van St. Silvanus de monnik. 2. De overval door de Arabieren van Opper-Egypte op de wildernis van Scetis 3. Het heengaan van Aaron de priester.  Op deze dag ging de heilige vader anba Silvanus de monnik heen. Deze gezegende man werd monnik in het klooster van St. Macarius en hij streed in deugdzaamheid. Hij vastte lange perioden in aanhoudend gebed, met waken, nederigheid en liefde en hij werd een grote vader. God schonk hem de gaven dat hij Goddelijke visioenen zag. Hij droeg zijn discipelen o ..Meer

2 Baramoeda

2017-05-15 14:20:16

De tweede dag van de gezegende maand Baramoeda 1. Het martelaarschap van St. Christoforos 2. Het heengaan van Paus Joannes IX, de 81ste patriarch Vandaag herdenken wij het martelaarschap van St. Christoforos. Deze heilige was afkomstig uit landen waar kannibalisme voorkwam en die het geloof hadden leren kennen via St. Matthias, de apostel, (dit staat geschreven in de lezingen van 8 Baramhaat). De heilige was groot en angstaanjagend en leek op een reus, maar zijn ziel was zachtaardig en goed. Toen hij krijgsgevangen was genomen door het leger van Decius, de heid ..Meer

3 Baramoeda

2017-05-15 14:19:06

De derde dag van de gezegende maand Baramoeda. 1. Het heengaan van St. Johannes, bisschop van Jeruzalem. 2. Het heengaan van de heilige vader anba Michael, 71e paus op de zetel van St. Marcus. Op deze dag is St. Johannes, bisschop van Jeruzalem, heengegaan. Hij was geboren bij Joodse ouders, die zich aan de wet van de Thora hielden. Zijn ouders leerden hem veel goede dingen, waardoor hij excelleerde in de leer van de Thora. Hij betoogde en debatteerde met de christenen, totdat hij overtuigd was van de komst van de Heer Jezus Christus en dat Hij de ware God is. ..Meer

4 Baramoeda

2017-05-15 14:18:12

De vierde dag van de gezegende maand Baramoeda. Het martelaarschap van de heiligen Victor (Boktor), Dakiuos en Irini. Op deze dag stierven de heiligen Victor (Boktor), Dakiuos en Irini, zowel als een groot aantal vrouwen, mannen en maagden, de marteldood. Deze heiligen leefden tijdens de regering van koning Constantijn de Grote en zijn zoon, die veel tempels en afgodenbeelden verwoest hebben en ombouwden tot kerken en kapellen in naam van de moeder Gods en in naam van de heiligen. Toen nu Constantius, de zoon van Constantijn stierf, en Julianus, de afvallige, aa ..Meer

5 Baramoeda

2017-05-15 14:17:21

De vijfde dag van de gezegende maand Baramoeda 1. Het martelaarschap van de grote profeet Ezechiël. 2. Het martelaarschap van Hepatius, bisschop van Ghanghara. Op deze dag van het jaar 567 B.C. stierf de grote profeet Ezechiël, de zoon van de priester Buzi de marteldood. Deze godvruchtige man was priester. Ezechiël werd, samen met andere gevangenen, door Nebuchadnazer verbannen naar Babylon met koning Jojachin. Daar in het land van de Chaldeeën, bij de rivier Gabor werd hij door de hand van de HEER gegrepen en werd hem de gave der profetie v ..Meer

6 Baramoeda

2017-05-15 14:16:24

De zesde dag van de gezegende maand Baramoeda 1. De herdenking van de verschijning van de Heer voor Thomas de apostel na Zijn Opstanding. 2. Het heengaan van St. Maria van Egypte. Op deze dag is de herdenking van de verschijning van de Heer Jezus, aan Wie is de heerlijkheid, voor Thomas de apostel op de achtste dag van de heerlijke opstanding zoals de Bijbel zegt: "En na acht dagen waren Zijn discipelen wederom binnen, en Thomas was met hen. Jezus kwam, terwijl de deuren gesloten waren, en stond in hun midden en zei: "Vrede zij met u!" Toen zei Hij tot Thomas: ..Meer